Dzisiaj sesja Rady Miasta. Czy łukowski samorząd zaciągnie kredyt?

Dzisiaj o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Łuków. Radni będą debatować m. in. nad tematem zaciągnięcia kredytu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XIII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z IX, X, XI, XII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od IX sesji Rady Miasta.
5. Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
7. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łuków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświatowego w Łukowie oraz nadania statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2022 r. zmienionej uchwałą Nr L/371/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Zacisze do kategorii drogi gminnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 26 czerwca 2019 roku (Dz. Urz. 2019 r., poz. 4541).
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
22. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 za pomocą urządzeń liczących głosy oraz sporządzających wyniki głosowań oraz ustalenia Regulaminu głosowania.
26. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie.

fot. polska-org

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*