Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego

Do 21 lutego br. potrwają konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku (RSI) – dokumentu wyznaczającego kierunki polityki innowacyjnej regionu, stanowiącego podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie.

W związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się w formie on-line.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków co do treści dokumentu, wyrażanych przede wszystkim przez partnerów gospodarczych, naukowych i społecznych, jak również przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców województwa lubelskiego.

Jestem przekonany, że proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji do 2030 roku spełni pokładane w nim oczekiwania i w najbliższych latach dobrze wykorzystamy stojące przed nami szanse. Wierzę, że przełoży się to na wysoką jakość życia mieszkańców oraz wpłynie na ożywienie i zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu w skali krajowej, jak i międzynarodowej.mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Głównym celem RSI jest zwiększenie skali i zakresu wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych do gospodarki województwa, z wykorzystaniem regionalnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Przewiduje się realizację m. in. następujących działań i inicjatyw w zakresie wzmocnienia regionalnego systemu innowacji:

 • promowanie współpracy międzynarodowej uczelni i organizacji badawczych oraz przedsiębiorstw, wymiana dobrych praktyk w zakresie opracowywania wspólnych wniosków w konkursach międzynarodowych;
 • zwiększenie poziomu wdrażania w firmach wyników badań naukowych
  i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań;
 • zwiększenie możliwości finansowania w ramach projektów aplikacyjnych badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych realizowanych przez firmy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja;
 • uruchomienie instrumentów wspierających wybrane elementy procesu innowacjitakich jak zakup usług niezbędnych do rozwoju innowacji (np. bony na innowacje);
 • rozwój przedsiębiorczości technologicznej;
 • wspieranie działalności firm startupowych;
 • networking,
 • rozwój wiedzy i kompetencji kadr naukowo-badawczych oraz przemysłowych dla transferu wiedzy na styku działalności naukowej i gospodarczej;
 • działania promocyjno-informacyjne popularyzujące badania, rozwój i innowacje z zaangażowaniem regionalnych interesariuszy.

Głównymi finansowymi źródłami wsparcia innowacyjności w województwie oprócz środków budżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego, pozostają niezmiennie fundusze unijne pochodzące: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a także Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, w tym w szczególności z programu Horyzont Europa.

Projekt strategii oraz wszelkie informacje na temat bieżących wydarzeń dostępne są na stronie: www.lubelskie.pl/aktualnosci-innowacje.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego – dokument pdf

Formularz zgłaszania uwag do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (.doc)

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące strategii można zgłaszać z wykorzystaniem zamieszczonego na stronie formularza na adres: rsi@lubelskie.pl. Termin to 21 lutego br.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*