Łuków: pomoc finansowa w nauce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKTYWNY SAMORZĄD. W ramach programu osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i planujące dalszą naukę mogą ubiegać się o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym tj. w szkole wyższej lub policealnej, a także
kolegium.

Warunki udziału w programie:Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
− posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
− pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2021 r., wynosi w przypadku:
− dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1.000 zł lub 1.500 zł, przy czym kwota ta może zostać zwiększona m.in. o:
a) 700 zł w przypadku, które określi realizator programu,
b) 500 zł w przypadku kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
c) 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
d) 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
e) 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie.
− opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego, max. do 4.000 zł w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym kwota ta może zostać zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku/kierunkach w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków:
• 01.03-30.03.2021 – dla wniosków dotyczących sem. letniego.
• 01.09-10.10.2021 – dla wniosków dotyczących sem. zimowego.
Od 2020 roku można ubiegać się o pomoc składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi
Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać pod nr tel. 25 798 9913 w.65 lub 501896329.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*