Nabór wniosków na zadania dotacyjne w roku 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2021.
Do udziału w naborze zapraszamy w szczególności:

– stowarzyszenia działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),

– fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167),

– jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie właściwych przepisów,

– parki narodowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje ochrony przyrody,

– muzea działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020r. poz. 902) i inne instytucje kultury,

– ogrody zoologiczne i botaniczne, działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje edukacji ekologicznej,

występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

Obszary współpracy:

  • przedsięwzięcia edukacyjne skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,
  • przedsięwzięcia dotyczące poprawy infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie nauk o przyrodzie i środowisku,
  • przedsięwzięcia, w tym kulturalne, promujące postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości o środowisko,
  • przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa ekologicznego,
  • przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień dotyczących wykorzystania energii odnawialnej,

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegóły:

http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-zadania-dotacyjne-w-roku-2021.html

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*