Powiat Łukowski deklaruje współpracę z Miastem i Gminą Łuków oraz Gminą Stanin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju w perspektywie finansowania na lata 2021-2027 dają impuls na terytorialny wymiar polityk publicznych. Proponują odejście od zarządzania sektorowego na rzecz zarządzania zintegrowanego terytorialnie, które polega na integracji działań różnych podmiotów publicznych wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie, charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno – gospodarczo-przestrzennymi. W „Programie dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027” proponuje się zastosowanie tzw. instrumentów terytorialnych. Powołano „Miejskie Obszary Funkcjonalne ośrodków lokalnych”. Jeden z nich obejmuje miasto Łuków oraz gminę Łuków i gminę Stanin. W ramach MOF będą realizowane „ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”. A warunkiem ich realizacji będzie zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa tzn. powołanie „Związku ZIT”. Wybrana forma prawna powinna być ściśle powiązana z zakresem zadań, jakie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego chciałyby wspólnie realizować w obszarze funkcjonalnym.

Istnieje możliwość powołania związku powiatowo-gminnego. Interwencja wdrażana programu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa – powinna zostać ukierunkowana w szczególności na:

  1. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny.
  2. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, szczególnie w zakresie jakości powietrza.
  3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.
  4. Wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze funkcjonalnym.
  5. Ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.
  1. Bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
  2. Ochronę,rozwój i promowanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
  3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe kierunki Powiat Łukowski wnosi akces uczestnictwa w lokalnym MOF. Powiat Łukowski i jego jednostki z powodzeniem realizują zadania publiczne wpisujące się w powyższe cele. Mamy dobre doświadczenia we wzajemnej współpracy. Dobrym tego przykładem jest współdziałanie np. w zakresie służby zdrowia czy modernizacji dróg. Włączenie do MOF Powiatu Łukowskiego pozwoli na optymalne wykorzystanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w kierunku dalszego rozwoju i poprawy funkcjonowania obszaru objętego MOF.  Propozycja nasza dobrze wpisuje się w regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju.  Nasze współdziałanie w sposób zrównoważony i bardziej ukierunkowany będzie rozwiązywać wspólne problemy, ale też wykorzystywać potencjał i specyfikę naszego lokalnego obszaru.

Ważnym przesłaniem współpracy Powiatu z Miastem i Gminami jest wspólny cel – dobro mieszkańców naszego obszaru.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek w piśmie skierowanym do Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Samorządowców z Miasta Łuków, Gminy Łuków i Stanin zwrócił się z propozycją współpracy. Co na to Samorządowcy?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*