Szpital w Łukowie – znaczące zmiany i duże środki finansowe skutkują podniesieniem standardów

Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na sektor medyczny, a mijający rok postawił przed placówkami sektora ochrony zdrowia potężne wyzwania. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza w województwie lubelskim, Szpital w Łukowie stale inwestuje w swój rozwój. Wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie doprowadziła do całkowitej zmiany w funkcjonowaniu Szpitala, przestawiła jednak priorytety oraz strategię inwestycyjną Zakładu.

Nadrzędnym celem SPZOZ w Łukowie jest podnoszenie standardu świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury zwiększającej jakość i komfort oferowanych świadczeń oraz inwestowanie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dostosowany do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych koniecznych dla prawidłowej działalności Zakładu.


Ostatnie 12 miesięcy upłynęło pod znakiem wielkich inwestycji w łukowskim szpitalu. W omawianym okresie rozpoczęto szereg prac budowlanych obejmujących zarówno teren Zakładu w obrębie miasta Łuków, jak i budynki wchodzące w skład podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w Powiecie Łukowskim. W ciągu ostatnich sześciu lat SPZOZ w Łukowie wzbogacił się o 7 nowych ambulansów. Na bieżąco realizowane są ponadto plany inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury szpitalnej. W 2019 roku zrealizowano remont pomieszczeń sanitarnych wraz wykonaniem nowego podziału istniejących już wnętrz w 4 oddziałach szpitalnych: Psychiatrycznym, Detoksykacyjnym, Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz Psychiatrycznym z OIK i Psycho-Geriatrią (tj. 6 pomieszczeń na 3 piętrach). Całość inwestycji pochłonęła blisko 600 tys. zł.


W roku 2020 przeprowadzono termomodernizację budynku głównego Szpitala oraz budynku Sekcji Transportu i Sekcji Eksploatacji i Aparatury Medycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i z miejscem stacjonowania karetek. Całkowita wartość prac to ok. 2,1 mln zł, sfinansowane z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dotacji Powiatu Łukowskiego oraz środków własnych Szpitala. Kolejnym zrealizowanym projektem była przebudowa i modernizacja rozdzielni elektrycznej z nowymi przyłączeniami energetycznymi do części budynków i wymianą agregatu prądotwórczego. Koszt ok. 830 tys. zł. Z końcem 2020 roku przystąpiono do budowy nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jednosalowego Bloku Operacyjno-Zabiegowego, sfinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt prac wynosi ok. 9,8 mln zł. Wyposażenie do nowych komórek medycznych zakupione zostanie w ramach projektu pn. „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”, w wysokości 6,3 mln, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje przebudowę niskiego parteru w skład, którego wchodzą pomieszczenia byłej kuchni szpitalnej i kotłowni oraz dobudowanie łącznika parterowego z pomieszczeniami funkcyjnymi. W nowym oddziale zwiększona zostanie liczba stanowisk intensywnej terapii, z 4 do 8, co w obecnej lokalizacji nie było możliwe ze względu na ograniczenia powierzchniowe. Inwestycja w pełni odpowiada wymogom prawa i obowiązującym standardom. Komórki objęte projektem są newralgiczne z punktu widzenia całej placówki, świadczą one bowiem usługi dla innych oddziałów szpitalnych oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Używany tam sprzęt musi być więc zawsze niezawodny, a infrastruktura maksymalnie funkcjonalna.


W tym samym okresie rozpoczęto również prace przy budowie systemu poczty pneumatycznej, przeznaczonej do przekazywania za pomocą rurociągów próbek materiału biologicznego z oddziałów szpitalnych do Laboratorium oraz leków z Apteki Szpitalnej. Poczta została oddana do użytku w sierpniu 2021 r. Koszt inwestycji to ok. 580 tys. zł, w całości sfinansowane z dotacji od Ministerstwa Zdrowia. System umożliwia automatyczne wysyłanie i powrót pojemników transportowych do ustalonych stacji pocztowych, w oparciu o informacje zapisane w pojemniku. Do napędu poczty służy dmuchawa o mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią prędkością. Poczta przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług medycznych m.in. poprzez zmniejszenie kosztów i czasu niezbędnego na dostarczenie przesyłki, usprawnienie pracy personelu oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich – w dobie rozprzestrzeniania się COVID -19.


W I kwartale 2021 roku zainaugurowano roboty budowlane związane z realizacją projektu „Remont, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim”. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Zgodnie z planami w budynku będą znajdowały się: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wartość inwestycji stanowi kwotę 5,4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W czerwcu br. rozpoczęła się budowa nowego obiektu Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeznaczonego na potrzeby mieszkańców Wojcieszkowa i gmin ościennych. Inwestycja w całości realizowana przez Szpital Powiatowy oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie, za kwotę 2,2 mln zł. W parterowym budynku Poradni zaplanowano cztery odrębne wejścia: dla osób dorosłych, dla dzieci zdrowych, dzieci chorych oraz wejście dla personelu. W nowo powstałym obiekcie znajdować się będzie recepcja z holem i poczekalnia dla osób dorosłych z dostępem do gabinetów, dodatkowa recepcja dla dzieci zdrowych i chorych z odrębnymi holami i poczekalniami, a także gabinet ginekologiczny.


Głównym założeniem idei była budowa Poradni, nie tylko oferującej opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, ale także spełniającej wysokie standardy zarówno pod względem technicznym, jak i architektonicznym oraz obliczonej na zaspokajanie potrzeb pacjentów i komfort pracy personelu. Inwestycje w Stoczku Łukowskim i Wojcieszkowie są kolejnym etapem modernizacji budynków POZ łukowskiego Szpitala. Prace remontowe z lat 2018-2020 objęły Poradnie w Jedlance, Wandowie i Trzebieszowie, w których wyremontowano gabinety lekarskie, poczekalnie, rejestracje, toalety, a także pomieszczenia administracyjne i socjalne. Zakupiono także nowy sprzęt medyczny i wyposażenie, zagospodarowano teren wokół budynków oraz wykonano parkingi. Łączny koszt przeprowadzonych prac to 1,74 mln zł. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny podnosi jakość, efektywność oraz dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a tym samym pozwala na szybsze i bardziej niezawodne realizowanie usług medycznych. Sprawna aparatura i sprzęt medyczny są niezbędne przy zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz personelu. Cel ten został zrealizowany w SPZOZ w Łukowie m.in. dzięki zakupieniu rezonansu magnetycznego. Pieniądze na nowe urządzenie, w kwocie 4 mln zł, zostały pozyskane w kwietniu 2021 r. przez władze powiatu łukowskiego z rezerwy celowej Kancelarii Premiera. Całkowity koszt sprzętu wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł ponad 5,26 mln zł, pozostała kwota pochodzi z budżetów powiatu i łukowskiego Szpitala. Rezonans umieszczony będzie w specjalnym budynku modułowym zlokalizowanym na parterze przy nowo powstałym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W okresie wakacyjnym rozpoczęto 2 kolejne inwestycje ważne dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu. Pierwsza z nich związana jest z przebudową i modernizacją pomieszczeń jednego z budynków Szpitala. Prace budowlane obejmują zaadoptowanie pomieszczenia magazynowego Apteki Szpitalnej i przebudowę instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni, dobudowę szybu dźwigu osobowego, wymianę stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych. Projekt przewiduje również montaż komory do dezynfekcji materacy i kompletów łóżkowych. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł, na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1 mln zł.


Pandemia koronawirusa narzuciła konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwestycji mających na celu poprawę komfortu leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. W grudniu 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową instalacji tlenu medycznego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie prac przygotowawczych pod zbiornik tlenu o wadze 11 ton i wykonanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym utwardzenie terenu. Na to zadanie Zakład otrzymał 230 tys. zł. z rezerwy celowej budżetu państwa. W III kwartale 2021 r. rozpoczęto kolejny projekt związany z obecną sytuacją epidemiologiczną, a dotyczący przebudowy i modernizacji pomieszczeń Szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z SARS-CoV-2. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie oddziału łóżkowego dla pacjentów na dwóch piętrach budynku głównego szpitala (w pomieszczeniach po Laboratorium oraz Oddziale Reumatologicznym), z wydzielonymi węzłami sanitarnymi w salach chorych. Projekt dodatkowo obejmuje aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, montaż i budowę szybu windy szpitalnej oraz wykonanie prac związanych z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Szacunkowy koszt prac to ok. 5,1 mln zł, z czego blisko 3,7 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Termin zakończenia obecnie realizowanych inwestycji planowany jest na I połowę 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie jest otwarty na zmieniające się realia sektora medycznego oraz stale rosnące oczekiwania i potrzeby pacjentów. Inwestycje Szpitala w infrastrukturę mają na celu podwyższenie standardów i jakości świadczeń zdrowotnych oraz poprawę warunków, dostępności do obiektów i usług medycznych. Inwestycje w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną pomagają kadrze medycznej w skuteczniejszej i właściwej diagnostyce oraz terapii chorób, a tym samym wpływają na skrócenie czasu leczenia i oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*