Wymiana lamp na LED w Gminie Wola Mysłowska

Trwają prace nad wymianą oświetlenia w Gminie Wola Mysłowska na lampy typu LED. W miejsce rtęciowych i sodowych lamp zainstalowane zostanie innowacyjne oświetlenie skonstruowane tak, by jak najefektywniej wykorzystywać strumień światła.

Prace zakończyły się w miejscowości Wilczyska. W tym roku, w kolejnych miejscowościach, lampy ledowe zastąpią tradycyjne. Wymiana lamp jest prowadzona dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE WOLA MYSŁOWSKA w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. Prace polegają na wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego, montażu przewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV.

Poza Wilczyskami, będą prowadzone w miejscowościach: Baczków, Ciechomin, Dychawica, Jarczew, Kamień, Kawerynów, Lisikierz, Osiny, Świder i Wandów.

Ważną częścią projektu jest budowa za licznikowego przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego oraz montaż przewodów i opraw oświetleniowych na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Błażków.

Wymiana lamp to inwestycja, na której skorzysta gmina i gminne finanse. Lampy ledowe w kolejnych latach pozwolą na oszczędności. Wśród celów jest promowanie strategii niskoemisyjności dla wszystkich rodzajów terytoriów, w tym działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”. Będzie to możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych tj. redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszeniu energochłonności opraw oświetleniowych dzięki wymianie na energooszczędne punkty oświetlenia typu LED. Planowane efekty to szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości oświetlenia ulicznego (lepsza jakość światła), zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, zmniejszenie zapylenia.

Wartość projektu: 241 223,66 zł.

Dofinansowanie – koszty kwalifikowane: 157 774,27 zł.

Konkurs nr RPLU.05.0.00-06-0055/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Gmina Wola Mysłowska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*